Na 15. září byla svolána do vilémovského monastýru kněžská konference na téma misie. Účast byla vyhlášena jako dobrovolná a přijeli tedy ti, kteří mají zvláštní zájem na misijním poli pracovat nebo kteří se už nějakou dobu misií zabývají. Cílem setkání byla výměna zkušeností, ujasnění misijních cílů a používaných prostředků. V diskusi jsme si vymezili oblasti, na které je zvláště důležité zaměřit pozornost při misijní práci.

Setkání předsedal náš vikární biskup vladyka Izaiáš. Bylo vedeno formou volné debaty. Obsah byl velice zajímavý a pro zainteresované církevní pracovníky podnětný. Po čtyřech hodinách bylo setkání zakončeno společným obědem, který zajistila představená monastýru igumenie Alexije (děkujeme!). Vladyka také pogratuloval důstojnému otci prot. Janu Kačkošovi k jeho jubileu a přítomní duchovní zazpívali: “Mnohá léta!”

V sobotu 3. září konala se letos v rodišti mučedníka, v kapli jemu zasvěcené, slavnostní poutní liturgie. Bohoslužbu vedl vladyka Izaiáš, vikární biskup naší eparchie; s ním sloužilo početné kněžstvo z Moravy i Slovenska. Liturgie se zúčastnil i pan starosta Hrubé Vrbky. Na závěr liturgie jsme obcházeli průvodem budovy kaple, památníků a přilehlých prostor, při čtyřech zastaveních četli z evangelia o vzkříšení Kristově a vykrápěli svěcenou vodou. Po obnovení posvěcení objektu se na závěr bohoslužeb konala panychida za zesnulé vladyky naší církve, za oběti pronásledování, za prvního zdejšího igumena schiarchimandritu Kyrilla a za nezapomenutelného zakladatele a budovatele kaple a památníku prot. Alexandra Nováka. V samotném závěru slavnostní bohoslužby pak všichni přítomní zazpívali mnoholetí blaženému metropolitovi Rastislavovi a vysokopřeosvícenému arcibiskupovi olomoucko-brněnskému Simeonovi.

Poté následovalo bohaté pohoštění všech přítomných a posezení s besedami.